#Bestuursrechtbeter

Wat is de top 3 van problemen in het bestuursrecht? Hoog scoren: de uitvoering van wetgeving door de overheid is vaak onnodig streng, veel burgers lukt het niet hun aanspraken jegens de overheid te verzilveren en het schort aan de toegang tot procedures van bezwaar en beroep. Daar moet iets aan gebeuren. Onder het motto #Bestuursrechtbeter is daarom een groep praktijkjuristen en wetenschappers aan de slag gegaan met ideeën om daadwerkelijk een verandering in het bestuursrecht in gang te zetten. Deze groep werkt vanuit de VAR en is concreet met de volgende zes projecten aan de slag gegaan:

  1. Digitale bestuursrechtelijke helpdesk
  2. Op zoek naar best practices in de uitvoering
  3. Onderwijsvernieuwing
  4. Burgers tussen wal en schip
  5. Het gelijkheidsbeginsel revisited
  6. De bestuursrechtelijke methode

Handvest overheid-burger
In het kader van #Bestuursrechtbeter is het Handvest overheid-burger opgesteld. Het Handvest vertelt wat burgers van de overheid kunnen verwachten als zij contact hebben met de overheid. Het Handvest is op 22 juni 2023 overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het gelijkheidsbeginsel revisited
In het kader van het project “Het gelijkheidsbeginsel revisited” is onderzocht of en hoe bij het zoeken naar maatwerkoplossingen de vrees voor precedentwerking kan worden weggenomen. Daarbij is de vraag gesteld hoe het gelijkheidsbeginsel zo kan worden uitgelegd dat het geen argument tegen het bieden van maatwerk vormt, en dus niet tegen de burger werkt, en tegelijkertijd oog wordt gehouden voor een werkbare uitvoering van wet- en regelgeving.