Iemand pakt een dossier

Save the date: Jonge VAR op 1 december 2023

Op vrijdagmiddag 1 december 2023 vindt de Jonge VAR plaats. We hebben dit jaar gekozen voor een even klassiek als actueel thema: bewijsrecht. De preadviezen over dat onderwerp worden geschreven door Dana van Weerden (Pels Rijcken), Michiel Hennevelt (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) en Dries van de Voort (Raad van State).

Ter toelichting op de drie preadviezen:

Dana van Weerden: “Bestuursorganen maken in het besluitvormingsproces in toenemende mate gebruik van geautomatiseerde analysemethoden, die voor belanghebbenden die door de besluitvorming worden geraakt een black box kunnen zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de AERIUS-rechtspraak uit 2017 een kader gegeven voor zorgvuldige geautomatiseerde besluitvormingsprocessen en de toetsing daarvan, maar het recht is op dit punt nog volop in ontwikkeling. Mijn preadvies gaat over geautomatiseerde besluitvorming en gaat in op de rol die het bestuursrechtelijk bewijsrecht kan spelen ter voorkoming van ongelijkwaardigheid van procesposities van de partijen in een procedure.”

Michiel Hennevelt: “Mijn preadvies gaat over bewijsvermoedens in het belastingrecht. Van de Hoge Raad is de afgelopen jaren de nodige jurisprudentie verschenen die raakt aan (de grenzen aan) het gebruik van bewijsvermoedens, waaronder in fiscale boetezaken. Ondanks de lange geschiedenis van dit instrument wordt bovendien in de fiscale literatuur fundamenteel gediscussieerd over de wezenlijke kenmerken daarvan. Deze ontwikkelingen en discussies kunnen ook van belang zijn buiten het belastingrecht en zullen in een breder, bestuursrechtelijk kader worden geplaatst.”

Dries van de Voort: “Mijn preadvies gaat over de (nieuwe) burgerlus. Met de Wet versterking waarborgfunctie Awb wordt de burgerlus wettelijk verankerd in de Awb, waarmee de bestuursrechter een instrument in handen krijgt om in een tussenuitspraak de burger de mogelijkheid te geven zijn stellingen aannemelijk te maken. In de aanloop naar en naar aanleiding van het wetsvoorstel is het beoogde effect van de burgerlus – het vergroten van gelijke proceskansen – ter discussie gesteld, aangezien de Awb al gelijksoortige instrumenten toekent aan de bestuursrechter. Vanuit de bewijsstandaard van ‘aannemelijk maken’ zal ik daarom onderzoeken of de burgerlus een waardevolle toevoeging is aan het instrumentarium van de bestuursrechter.”

Informatie over locatie, tijdstip en opgave verschijnt spoedig op de website van de VAR. De preadviezen worden begin november op de website van de VAR geplaatst.

Gerelateerde berichten