Studiemiddag van de Staatsrechtkring en de VAR over toetsing door de rechter van wetten in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel

Op 1 maart jl. heeft de Gro­te ka­mer van Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak geoordeeld over de vraag in hoeverre de bestuursrechter toepassing van de wet in een individueel geval achterwege kan laten omdat die toepassing anders in strijd zou komen met het evenredigheidsbeginsel. Ook is onlangs een eerste concept verschenen van een mogelijke aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht, waarmee wordt beoogd te regelen dat ook bij een gebonden bevoegdheid in een formele wet door het bestuur en in laatste instantie de rechter altijd een evenredigheidstoets kan worden gedaan. Dit laatste is een duidelijke politieke wens.

De vraag die voor de rechter en wetgever voorligt is in hoeverre het binnen de geldende grenzen van het toetsingsverbod in artikel 120 van de Grondwet mogelijk is om steeds te komen tot een evenredige toepassing van een gebonden bevoegdheid in een wet in formele zin.

Bij de beantwoording van deze vraag spelen diverse staats- en bestuursrechtelijke aspecten. Reden voor de Staatsrechtkring en de VAR om hierover op 5 april a.s. een gezamenlijke studiemiddag te organiseren. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde berichten