VAR Jaarvergadering vrijdag 19 mei 2017

In dit bericht treft u de aankondiging aan van de VAR-jaarvergadering van 19 mei 2017 [update: vergaderstukken zijn toegevoegd].

Op vrijdag 19 mei 2017 zal in Utrecht de VAR Jaarvergadering worden gehouden. Daar zullen drie preadviezen worden besproken onder de titel Algemene regels in het bestuursrecht.

Het preadvies van prof. mr. W.J.M. (Wim) Voermans is getiteld Besturen met regels volgens de regels. Hij beziet of er reden is om de uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van het recht van beroep bij de bestuursrechter in artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht te schrappen. Voermans geeft voor de beantwoording van die vraag een samenvatting en duiding van de uitgebreide juridische discussie over dit onderwerp. Ook onderzoekt hij of de realiteit van het moderne overheidsbestuur – bestuur 2.0 genoemd – argumenten oplevert om de  discussie te verrijken. Hij signaleert in dat verband dat het bestuur steeds minder individuele besluiten neemt en er steeds meer wordt bestuurd met algemene regels die met minder garanties en minder controles zijn omgeven. Dat schuurt met democratisch rechtstatelijke beginselen. Het openstellen van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels bij de bestuursrechter kan deze spanning verminderen, aldus Voermans.

Wim Voermans is hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Ook prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens pleit in zijn preadvies onder de titel ‘Rechtsbescherming tegen algemene regels: tijd om de Awb te voltooien’ voor de invoering van bestuursrechtelijk beroep tegen algemene regels. Hij bekijkt hoe zo’n beroep in het bestaande bestuursprocesrecht kan worden ingepast en ziet daarbij weinig problemen. Sterker nog, de Awb is er al vrijwel volledig op toegeschreven en als artikel 8:3 Awb wordt geschrapt, is dat een grote stap in de goede richting. Op enkele punten doet Schutgens voorstellen voor de verdere inrichting van rechtstreeks beroep, onder andere op het gebied van de uitleg van het belanghebbendebegrip, bezwaar- en beroepstermijnen, uitspraakbevoegdheden en het aansprakelijkheidsrecht.

Roel Schutgens is hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het preadvies van prof. dr. A.C.M. (Anne) Meuwese met de titel Grip op normstelling in het datatijdperk heeft een andere insteek. Zij onderzoekt wat de voortschrijdende digitalisering en dataficatie van publieke besluitvorming betekent voor het bestuursrecht en in het bijzonder voor de bestuursrechtelijke normering van de inzet van algemene regels. Meuwese meent dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat met het huidige begrippenkader voor algemene regels geen grip kan worden gehouden op de facto normstellingen. In dat kader presenteert zij drie ‘hervormingscenario’s’: finetuning van het huidige kader, metaregulering en beginselenbestuursrecht.

Anne Meuwese is hoogleraar aan Tilburg University.

U kunt zich voor deelname aan de Jaarvergadering 2017 aanmelden door een mail te sturen naar var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Graag nodig ik alle leden van de VAR uit om aan de discussie in de Jaarvergadering deel te nemen. Dat kunt u doen door vragen aan de preadviseurs te stellen of door te reageren op wat er in de discussie over de preadviezen naar voren wordt gebracht.  Om deel te nemen aan de discussie is het zeker niet nodig dat u zich tevoren aanmeldt, maar dat mag natuurlijk wel. Als u er de voorkeur aan geeft om tevoren te melden dat u een vraag wilt stellen aan de preadviseurs, kunt u dat doen per mail (w.denouden@law.leidenuniv.nl), ik zal daar dan in de vergadering rekening mee houden. Voor een goed verloop van de vergadering is het belangrijk dat alle vragen kort zijn (met een maximum van drie minuten) zodat er voldoende tijd voor discussie overblijft.

Vergaderstukken

Praktische informatie

Datum: 19 mei 2017
Tijd:
Aanvang programma:
9:45 uur – huishoudelijke vergadering
10.30 uur – inhoudelijke vergadering
Afronding om 17:00 uur met aansluitend een borrel

De Jaarvergadering zal worden gehouden in de Jaarbeurs (Mission zaal), direct naast station Utrecht CS). Daar wordt ook een lunch verzorgd. De VAR is genoodzaakt voor deze lunch een bijdrage te vragen. Deze bedraagt € 15,=. Wilt u gebruik maken van de lunch, geeft u dit dan s.v.p. aan bij uw aanmelding. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de vergadering door overmaking op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, te Eemnes, onder vermelding van uw personalia en ‘lunch VAR jaarvergadering 2016’. U ontvangt geen factuur. Aanmelding verplicht tot betaling.

De deelname aan de Jaarvergadering zelf is voor VAR-leden kosteloos.

Niet-leden die de behandeling van de preadviezen willen bijwonen, kunnen zich melden bij de adjunct-secretaris via var@pelsrijcken.nl. Zij betalen € 75,- voor deelname aan het inhoudelijke gedeelte van de vergadering. U kunt ook lid worden van de VAR via de website www.verenigingbestuursrecht.nl, dat kost slechts € 35,- per jaar (voor studenten € 25,-).

De stukken voor het huishoudelijke deel van de Jaarvergadering zullen tevoren te vinden zijn op de website van de VAR (www.verenigingbestuursrecht.nl).

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot mr. Amy Elzakkers, tel 070 515 3884 (kantooruren), email: var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten