VAR-Studiemiddag: Wijzigingen in het planschaderecht onder de Omgevingswet

Op woensdag 21 juni a.s. organiseert de VAR een studiemiddag over de nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet.

Het Nederlandse planschaderecht behoort tot de meest ruimhartige stelsels van nadeelcompensatie ter wereld. Maar niet lang meer, als het aan de regering ligt. Uitgaande van de wens om de zogenaamde ‘uitnodigingsplanologie’ veel verder te faciliteren dan de huidige Wro-regeling van planschade, doet zij voorstellen voor een ingrijpende wijziging van het planschaderecht. Zo wordt voor de schadevaststelling niet meer uitgegaan van een vergelijking tussen het (maximaal ingevulde) oude en nieuwe planologische regime, maar wordt aangesloten bij de vergunning of uitvoering van de schadeveroorzakende activiteit. Voor waardevermindering van woningen zou voorts standaard een normaal maatschappelijk risico van 5% de waarde van de onroerende zaak gelden, zowel bij directe als bij indirecte planschade. Ook handhaaft de regering de limitatieve opsomming van schadeoorzaken, maar heeft zij tevens laten weten dat geen regeling voor de vergoeding van schaduwschade zal worden getroffen. Als de voorstellen doorgang vinden, zal de toekenning van planschadevergoeding nog veel uitzonderlijker worden dan thans het geval is. Tegelijkertijd is niet uitgesloten dat gemeenten vaker dan thans met claims zullen worden benaderd, in het bijzonder door de centrale rol die de ‘uitvoering van de schadeveroorzakende activiteit’ mogelijk zal krijgen. Genoeg onderwerpen voor een studiemiddag, waarin deze en andere onderwerpen in korte bijdragen aan bod zullen komen.

Het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet is hier te vinden.

Sprekers:

  • Mr.dr. G.M. van den Broek (universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht)
  • Mr.dr. M.K.G. Tjepkema (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden)
  • bc. P.A.H.M. Willems K-RMT (senior adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak te Den Haag)

Locatie:

Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Wijnhaven, Turfmarkt 99

Tijd:

Inloop vanaf 14.00 u, start programma om 14.30 u met aansluitende borrel.

Aanmelden: via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten: gratis voor student-leden, andere leden € 75, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘studiemiddag 21 juni 2017’. U ontvangt geen factuur.

Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Inlichtingen: www.verenigingvoorbestuursrecht.nl; Amy Elzakkers, tel. 070-5153884 (kantooruren), e-mail var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten