Aankondiging VAR-jaarvergadering 20 mei 2016

In dit bericht treft u de aankondiging aan van de VAR-jaarvergadering van 20 mei 2016. [Update: vergaderstukken zijn toegevoegd.]

Geachte leden van de VAR,

Op vrijdag 20 mei 2016 zal in Utrecht de VAR Jaarvergadering worden gehouden. Daar zullen drie preadviezen worden besproken onder de titel Hybride bestuursrecht.

In het bestuursrecht wordt van oudsher gewerkt met regels en besluiten die afkomstig zijn van de overheid. Maar steeds vaker hebben we te maken met hybride vormen van recht: beslissingen, rapporten en ‘views’ die niet afkomstig zijn van overheidsorganen maar bijvoorbeeld van internationale hoven of comités. Er zijn ook internationale afspraken die private organisaties al dan niet samen met staten maken. En we worden geconfronteerd met verschillende varianten van nationale en Europese normen en certificaten die afkomstig zijn van private instellingen. Deze vormen van hybride recht hebben met elkaar gemeen dat zij niet berusten op strikt statelijk gezag maar wel een ‘minder harde’ juridische of formele status kunnen hebben. Dit hybride recht werkt op allerlei manieren door in de verhouding tussen overheid en burgers. Daarbij rijzen interessante vragen naar de precieze juridische betekenis, de legitimiteit en de effectiviteit van deze vormen van recht. In de preadviezen voor de VAR van dit jaar worden drie van deze hybride vormen van recht besproken.

Het preadvies van prof. mr. J.H. Gerards gaat over de rechtskracht van niet-bindende uitspraken van verdragscomités op het terrein van de grondrechten. Bekende voorbeelden van dit soort uitspraken zijn het ‘bed, bad en brood’-oordeel van het Europees Comité voor de Sociale Rechten over voorzieningen voor vreemdelingen zonder verblijfstatus en het rapport van het VN-Antirassendiscriminatiecomité waarin kritische kanttekeningen werden geplaatst bij de Nederlandse traditie van Sinterklaas en zijn Pieten.

Janneke Gerards is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Prof. mr. M.W. Scheltema schreef een preadvies over transnationale private normen in het bestuursrecht. Hierin komen regels, beginselen en gedragscodes aan de orde die op internationaal niveau worden vastgesteld door niet-statelijke organisaties en waarbij private partijen zijn betrokken. Dit wordt ‘transnational private regulation’ genoemd. Dit doet zich bijvoorbeeld voor op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat onder meer betrekking heeft op mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid.

Martijn Scheltema is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag.

Het preadvies van dr. A.R. Neerhof, met de titel Alternatief bestuursrecht: normalisatie en conformiteitsbeoordeling in het publieke belang, behandelt regulering door private instellingen op Europees en nationaal niveau. Een voorbeeld is de vaststelling van technische normen voor bouwen, opgesteld door een normalisatie-instelling. De wetgever kan naar normen of certificaten verwijzen, maar overheden kunnen er ook op andere wijze gebruik van maken.

Richard Neerhof is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

U kunt zich voor deelname aan de Jaarvergadering 2016 aanmelden door een mail te sturen naar var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving.

Graag moedig ik alle leden aan om aan de discussie in de Jaarvergadering deel te nemen. Dat kunt u doen door vragen aan de preadviseurs te stellen of door te reageren op wat er in de discussie over de preadviezen naar voren wordt gebracht. Om deel te nemen aan de discussie is het zeker niet nodig dat u zich tevoren aanmeldt. Indien u er evenwel de voorkeur aan geeft om tevoren te melden dat u een vraag wilt stellen aan de preadviseurs, kunt u dat doen per mail (var@pelsrijcken.nl). De voorzitter zal daar dan in de vergadering rekening mee houden. Voor een goed verloop van de vergadering is het belangrijk dat alle vragen kort zijn (met een maximum van drie minuten) zodat er voldoende tijd voor discussie overblijft.

Vergaderstukken

Praktische informatie

Datum: 20 mei 2016

Tijd:

Aanvang programma:
9:45 uur – huishoudelijke vergadering
10.30 uur – inhoudelijke vergadering
Afronding om 17:00 uur met aansluitend een borrel

De Jaarvergadering zal worden gehouden in de Jaarbeurs (direct naast station Utrecht CS). Daar wordt ook een lunch verzorgd. De VAR is genoodzaakt voor deze lunch een bijdrage te vragen. Deze bedraagt € 15,=. Wilt u gebruik maken van de lunch, geeft u dit dan s.v.p. aan bij uw aanmelding. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de vergadering door overmaking op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, te Eemnes, onder vermelding van uw personalia en ‘lunch VAR jaarvergadering 2016’. U ontvangt geen factuur. Aanmelding verplicht tot betaling.

De deelname aan de Jaarvergadering zelf is voor VAR-leden kosteloos.

Leden krijgen de preadviezen tijdig vóór de Jaarvergadering per post toegezonden.

Niet-leden die de behandeling van de preadviezen willen bijwonen, kunnen zich wenden tot de adjunct-secretaris via var@pelsrijcken.nl. Zij betalen € 75,- voor deelname aan het inhoudelijke gedeelte van de vergadering. U kunt ook lid worden van de VAR via de website www.verenigingbestuursrecht.nl en dat kost slechts € 35,- per jaar (voor studenten € 25,-).

De stukken voor het huishoudelijke deel van de Jaarvergadering zullen tevoren te vinden zijn op de website van de VAR (www.verenigingbestuursrecht.nl).

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot mr. M.L. (Marije) Batting, tel. 070 515 3884 (kantooruren), email: var@pelsrijcken.nl.

Ik hoop u op 20 mei in de Jaarvergadering te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Ben Schueler

voorzitter

Gerelateerde berichten