Jonge VAR-bijeenkomst: Openbare Orde

Graag nodigt de VAR haar leden uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR op vrijdag 27 november 2015. De bijeenkomst vindt plaats in de grote zittingszaal van de Hoge Raad te Den Haag. Het onderwerp dit jaar is: Openbare Orde.

Over het onderwerp openbare orde valt veel te zeggen. Het is een actueel onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. Er is wat aan de hand als het om openbare orde gaat. Denk aan voetbalhooligans die vernielingen aanrichten in de stad, project X in Haren dat volledig uit de hand liep en felle discussies over de terugkeer van een zedendelinquent in de samenleving. Steeds situaties waarin de openbare orde dreigt te worden of wordt verstoord en ingrijpen noodzakelijk is.

De VAR heeft drie preadviseurs bereid gevonden zich op het onderwerp te storten en een preadvies op te stellen:

  • A.J. (Adriaan) Wierenga, docent Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van diezelfde universiteit;
  • B.W.A (Beatrijs) Jue-Volker, promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en juridisch medewerker bij TenHolter/Noordam advocaten;
  • A.E. (Mandy) van Rooij, promovendus Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

De preadviseurs hebben ieder hun eigen invalshoek gekozen als het gaat om het onderwerp openbare orde:

Adriaan Wierenga zal in zijn preadvies ingaan op het weerbarstige openbare-ordebegrip. Wanneer is er sprake van openbare orde en wie bepaalt dat? Vervolgens behandelt hij de vraag wie verantwoordelijk is voor de handhaving van die openbare orde. Wat is daarin precies de taak van de burgemeester? En is het zo dat het College van B en W daarin – zoals soms wordt gedacht – geen rol kan spelen? Ten slotte wordt stilgestaan bij de verschillende maatregelen die worden getroffen ter handhaving van de openbare orde, zoals noodbevelen en gebiedsontzeggingen op basis van de Voetbalwet. In hoeverre is daarop de Awb (onverkort) van toepassing? En in hoeverre zou dat zo moeten zijn?

Beatrijs Jue-Volker zoomt in op de vrijheidsbeperking in de vorm van gebieds- en locatieverboden als onderdeel van het publiekrechtelijke instrumentarium om de openbare orde te handhaven en (ernstige) overlast te voorkomen. Opvallend is dat er steeds vaker voor een bepaald type overlastgever een specifieke bevoegdheid wordt gecreëerd (de jihadist, zedendelinquent, pleger van huiselijk geweld of voetbalhooligan) en dat de (klassieke) koppeling met de openbare orde niet altijd even zichtbaar is (denk aan de Wet tijdelijk huisverbod). Opvallend is volgens haar ook dat er systematisch bezien niet altijd aansluiting wordt gezocht bij bestaande instrumenten. In haar preadvies gaat Beatrijs hier dieper op in en beschrijft zij enkele van de nieuwe gebiedsverboden in het bestuurs- en strafrecht en zet zij deze af tegen onder meer de waarborgen die voortvloeien uit het EVRM. Ook vraagt zij zich af in hoeverre er een noodzaak bestaat voor de nieuwe instrumenten, gezien het bestaande instrumentarium.

Mandy van Rooij zal in haar preadvies ingaan op de publiek-private samenwerking (PPS) die is ontwikkeld voor de handhaving van de orde in het semipublieke domein, zoals het voetbalstadion, uitgaansgelegenheden en winkels. Het gevolg hiervan is dat een ordeverstoorder naar aanleiding van één incident geconfronteerd kan worden met strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke sancties en maatregelen. Er is hier geen toevallige samenloop van sancties, maar een gecoördineerd geheel. In de bijdrage van Mandy staat centraal de vraag of er voldoende onafhankelijke controle is op het geheel en de gevolgen van de samenloop of cumulatie van sancties in het individuele geval.

De bespreking van de preadviezen van de Jonge VAR 2015 belooft een interessante middag te worden, waarbij actuele inzichten in het openbare orde-recht de revue zullen passeren. Je bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Praktische informatie

Datum:
Vrijdag 27 november 2015

Tijd:
Vanaf 13:30 uur ontvangst met koffie en thee; het programma start om 14:00 uur.
Afronding rond 17:00 uur met aansluitend een borrel.

Locatie:

Hoge Raad der Nederlanden
Kazernestraat 52
2514 CV ’s-Gravenhage

Aanmelden:
Aanmelden kan via var@pelsrijcken.nl. Je ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten:
€ 25,- voor zowel leden als niet-leden. De entree voor studenten is gratis.
Het inschrijfgeld dient over te worden gemaakt op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, te Eemnes, onder vermelding van personalia en “Jonge VAR 27 november 2015”. Je ontvangt geen factuur. Aanmelding verplicht tot betaling.

Graag verzoeken wij je deze uitnodiging en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de bijeenkomst.

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met mr. M.L. Batting, tel: 070 515 3884 of e-mail: var@pelsrijcken.nl.

De preadviezen worden op 13 november 2015 gepubliceerd op de website (www.verenigingvoorbestuursrecht.nl).

Gerelateerde berichten