Studiemiddag controlebevoegdheden

Op donderdag 25 juni is er een studiemiddag over controlebevoegdheden in Amsterdam.

De bestuursrechtelijke sanctie is actueel. De VAR Vereniging voor Bestuursrecht besteedde in 2014 haar jaarvergadering aan het grensgebied tussen het bestuursrecht en het strafrecht. Het belang van het onderwerp kan niet gemakkelijk worden onderschat, gegeven de onstuimige groei van het aantal wettelijke bepalingen dat het opleggen van een bestuurlijke boete mogelijk maakt: ruim 135 wetten in formele zin hanteren inmiddels dit instrument.

Deze studiemiddag richt zich op een specifiek aspect van het sanctierecht, namelijk de uitoefening van controlebevoegdheden. Een belangrijk deel van de toezichthoudende bevoegdheden staat in titel 5.2 van de Awb. De vraag rijst of deze (en andere) bevoegdheden nog toereikend zijn. Is er behoefte aan uitbreiding van die bevoegdheden? Moeten sommige van deze bevoegdheden wellicht worden gemoderniseerd en aangepast, bijvoorbeeld aan de verdergaande digitalisering? En tegelijk biedt de studiemiddag een venster op de vraag of het toezicht op de uitoefening van de controlebevoegdheden voldoende is. Wie beslist er eigenlijk over de inzet van de toezichthoudende bevoegdheden en welke normen zijn op het gebruik van toepassing? Schiet de rechtsbescherming op dit vlak tekort? Kan het bestuursrecht wellicht van het strafrecht leren?

Tijdens de middag zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Toereikendheid van de wettelijke controlebevoegdheden
  • Toereikendheid van de waarborgen: medewerkingsplicht, nemo tenetur, rechtsbescherming, rechtsingang en proportionaliteit

Sprekers zullen o.a. zijn Raoul Klein (jurist ACM), Saskia Nuyten (advocaat NautaDutilh) en Xanthe Born (medewerker CBb)

Het belooft een boeiende studiemiddag te worden.

Aanmelden: via deze link.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Datum: 25 juni 2015

Locatie: NautaDutilh, Strawinskylaan 1999 te Amsterdam.

De ontvangst is vanaf 13.30 uur. De studiemiddag zal aanvangen om 14.00 uur en om 17.00 uur worden afgesloten met een drankje en een hapje.

Kosten: € 75,- en gratis voor studentleden, over te maken op rekeningnummer NL17 INGB 0000 0415 21, t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘VAR-studiemiddag 25 juni 2015’ en uw personalia. U ontvangt geen factuur. Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeninglijsten klaar.

Inlichtingen: www.verenigingvoorbestuursrecht.nl; Marije Batting, tel. 070-515 3884 (kantooruren), e-mail var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten