Op vrijdag 13 december 2013 vindt een bijeenkomst van de Jonge VAR plaats over massale procedures. In dit bericht vindt u meer informatie.

Massale procedures: procedures met veel partijen over één beschikking, procedures met veel partijen tegen veel soortgelijke beschikkingen of procedures over massaschade, dat is waar de Jonge VAR 2013 over gaat. Een actueel onderwerp, waarover Ymre Schuurmans in de NJB van mei dit jaar al schreef en waarin zij de huidige tekortkomingen van ons instrumentarium blootlegde (NJB 2013/1251). Een recent voorbeeld is de procedure over de nationalisatie van SNS Reaal, waartegen zevenhonderd partijen opkwamen (ABRvS 25 februari 2013, 201301173/1/A3). Voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vormde deze procedure in veel opzichten een uitdaging, evenals voor de Minister die in korte tijd verweer moest voeren. Ook op andere terreinen komen massale procedures voor. Bijvoorbeeld in het omgevingsrecht, waar vaak veel belanghebbenden bij een zaak betrokken zijn of op de achtergrond een rol spelen. In het burgerlijk recht en het belastingrecht bestaan bijzondere regelingen voor massazaken.

Vanuit hun verschillende disciplines geven de preadviseurs van de Jonge VAR 2013 hun visie op het onderwerp van massale procedures. Zij kijken daarbij over elkaars grenzen heen. Doel is van elkaar te leren, nu zowel in het bestuursrecht, belastingrecht als het privaatrecht dezelfde problemen en vraagstukken spelen. Aan de orde komen vragen als: Op welke wijze kan de afwikkeling van bestuursrechtelijke dan wel privaatrechtelijke schadefondsen het beste vorm gegeven worden? Zijn de instrumenten van finale geschilbeslechting ook geschikt in massazaken? Wat kunnen we leren van de procedure van collectieve afdoening van massaal bezwaar in het belastingrecht? Deze onderwerpen worden door onze volgende preadviseurs onder de loep genomen:

  • Joanne Westland en Louise van Heusden (Raad van State): Massazaken en het uitgangspunt van finale geschilbeslechting door de bestuursrechter;
  • Tjebbe Geverdinck (Hoge Raad) en Charlotte Bikkers (Spigtlitigators): Massaal procederen in het belastingrecht;
  • Karlijn van Doorn (Tilburg University) en Ianika Tzankova (BarentsKrans en Tilburg University): De afwikkeling van massaschade: verdelen van fondsen over de individuele benadeelden.

Het belooft als vanouds weer een interessante middag te worden, op een wel heel bijzondere locatie in het Paleis Kneuterdijk, die je niet mag missen!!

Het preadvies van Tjebbe Gerverdink en Charlotte Bikkers treft u hier aan. De rest van de preadviezen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Wanneer?
Datum: Vrijdag 13 december 2013

Waar?
Raad van State, Paleisstraat 1 (ingang tegenover Paleis Noordeinde), te Den Haag. Let op: dit is een andere ingang dan de hoofdingang aan de Kneuterdijk! De zaal is alleen toegankelijk door middel van een trap. Als dat een probleem is, dit graag vermelden bij aanmelding.

Het programma start om 14:00 uur (ontvangst met koffie en thee vanaf 13:30 uur). Afronding rond 17:00 uur, met aansluitend een borrel.

Aanmelden?
Via var@pelsrijcken.nl. Je ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving. Kosten: € 25,- (voor leden en niet-leden, studenten gratis), over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding van personalia en ‘Jonge VAR 13 december 2013. Je ontvangt geen factuur. Aanmelding verplicht tot betaling.

Vragen?
Mevrouw mr. M.L. Batting, tel: 070 515 3639, e-mail: var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten