VAR-studiemiddag: Nadeelcompensatie

Op vrijdag 23 november 2012 organiseerde de VAR Vereniging voor Bestuursrecht een studiemiddag over de komende wettelijke regeling inzake nadeelcompensatie.

Aanleiding
Het wetsvoorstel Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32 621 nr A) ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. Er moet rekening mee worden gehouden dat het voorstel wordt opgeknipt in die zin dat het gedeelte over schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten direct in werking zal kunnen treden (naar verwachting in de loop van 2013).

Het gedeelte over nadeelcompensatie (titel 4.5 Awb) zal vermoedelijk pas in werking kunnen treden nadat is voorzien in aanpassingswetgeving. Immers, vele wetten in formele en materiƫle zin, maar ook beleidsregels, kennen de mogelijkheid nadeelcompensatie te vragen. Die regelingen zullen in overeenstemming moeten worden gebracht met de Awb-titel over nadeelcompensatie. Dat is niet louter een technische operatie, integendeel, daarbij zullen nog belangrijke keuzen kunnen en moeten worden gemaakt.

Tijdens de studiemiddag kwamen diverse vragen aan de orde over dit onderdeel van het wetsvoorstel, de nadeelcompensatie. Is de Awb-titel over nadeelcompensatie adequaat? Komt de burgerlijke rechter er nog aan te pas? Wat betekent deze titel voor bestaande nadeelcompensatieregelingen? Moeten die worden aangepast en uitgekleed? Of is er ruimte voor de (decentrale) overheid om eigen beleid vast te leggen in verordeningen en beleidsregels? Wat betekent de Awb-titel over nadeelcompensatie voor de planschadetitel in de Wro?

Sprekers en presentaties
Drie prominente sprekers gingen hierover met elkaar en met de leden van de VAR in discussie:

M.K.G. (Michiel) Tjepkema (Universiteit Leiden); titel 4.5 Awb vanuit wetenschappelijke hoek en algemene aspecten, waaronder de vraag welke wetten in formele zin aanpassing behoeven als gevolg van titel 4.5 Awb codificatie nadeelcompensatie

B.P.M. (Bruno) van Ravels (advocaat en Radboud Universiteit Nijmegen); de betekenis van titel 4.5 Awb voor compensatie van planschade en de betekenis van afdeling 6.1. Wro na invoering van titel 4.5. Awb

J.E. (Jessica) Hoitink (Juridische Zaken gemeente Amsterdam), betekenis titel 4.5 Awb voor decentrale overheden, waaronder gemeentelijke verordeningen en beleidsregels.

Download hier de presentaties van Tjepkema, Van Ravels en Hoitink.

Gerelateerde berichten