Jonge VAR 2012: Complexe besluitvorming

Op 30 november 2012 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats te Rotterdam. Het onderwerp dit jaar was: Complexe besluitvorming.

De preadviseurs en de onderwerpen die zij voor hun rekening namen waren:

Mr. O. Kwast (AKD), Complexe besluitvorming in het omgevingsrecht
In de omgevingsrechtelijke wetgeving komen de infrastructurele en ruimtelijke projecten zelf steeds meer centraal te staan, al is het op verschillende manieren. Tussen de projectbenaderingen van de Tracéwet, de Wabo en Crisis- en herstelwet bestaan belangrijke verschillen die verband houden met verschillende vormen van besluitvorming. Die besluitvorming over projecten is zowel voor ondernemingen als voor overheden complex. Zo komt het voor dat ter voorbereiding van één project niet op de grondslag van één aanvraag over een bepaalde vergunning kan worden beslist, zelfs niet als de verschillende betrokken private partijen gezamenlijk een meer omvattende aanvraag doen. Als het gaat om projecten die gemeentegrenzen overschrijden kan het zijn dat de afzonderlijk door verschillende gemeentebesturen voorbereide bestemmingsplannen niet allemaal stand houden, wat weer gevolgen heeft voor het gehele project. Waar het project voorheen louter werd gezien als feitelijk handelen, is het project nu door wetgeving en jurisprudentie zelf een juridisch concept geworden. Het preadvies van Olaf Kwast onderzocht dit gegeven en wat hiervan de gevolgen zijn voor de nog altijd complexe besluitvorming in het omgevingsrecht.

Download hier het preadvies van Olaf Kwast.

Mr. J.C.B.M van Beuningen en drs. J. van Bergenhenegouwen (ministerie van EL&I), Complexe besluitvorming in het economisch bestuursrecht
In het economisch bestuursrecht werd onder het adagium ‘een markt waar mogelijk, een overheid waar nodig’ door middel van nieuwe wetgeving een energiemarkt geschapen. Dit proces is gepaard gegaan met intensieve overheidssturing. Dat heeft de relatie van de overheid met de (deels) nieuwe actoren in de energiesector gekleurd. Dit relatiepatroon, gekenmerkt door verticale sturing en wederzijds wantrouwen, heeft bijgedragen aan het ingewikkelde wetgevingscomplex in deze sector. De toekomstige uitdagingen in het energiebeleid, zoals met name de energietransitie, vragen om een ander relatiepatroon, één waarvan gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerking en vertrouwen de kernwaarden zijn; hoe kan de overheid haar verantwoordelijkheid voor een duurzame energievoorziening delen met de stakeholders in de energiesector en de samenleving? Jan van Beuningen en Jeroen van Bergenhenegouwen gingen in hun preadvies in op de vraag hoe de aangekondigde herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet de ambitie die uit deze vragen spreekt, kan ondersteunen.

Download hier het preadvies van Jan van Beuningen en Jeroen van Bergenhenegouwen.

Mr. E.M.N. Noordover (Stibbe), Complexe besluitvorming vanuit rechtstheoretisch perspectief
Erwin Noordover keek in zijn preadvies op een abstracter niveau naar het fenomeen van complexe besluitvorming. Valt er een definitie van complexe besluitvorming te geven of een grens waarop besluitvorming als complex wordt aangemerkt? Voor het antwoord op die vraag wordt in het preadvies eerst gekeken naar wat onder het begrip moet worden verstaan en waardoor besluitvorming complex wordt. Vervolgens formuleert het preadvies een aanpak voor de factoren die besluitvorming compliceren, waarna deze aanpak wordt getoetst teneinde de besluitvorming te versimpelen. Het preadvies van Erwin Noordover beoogt een uniforme methode te bieden voor de behandeling van de oorzaken van complexe besluitvorming in de verschillende rechtsgebieden.

Download hier het preadvies van Erwin Noordover.

Bron afbeelding: Grant Hutchinson

Gerelateerde berichten